Privacy en cookieverklaring

 

 

Privacy Statement

Algemeen

Deze Privacy Verklaring is van toepassing binnen Stichting Wijksamenwerkingsverband Samen Gezond (SG Bodegraven) Bodengraven, te Bodegraven en heeft betrekking op alle type verwerkingen van persoonsgegevens.

SG Bodegraven respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens SG Bodegraven verwerkt.

 

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

SG Bodegraven verwerkt persoonsgegevens om zorgdiensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan geschieden via een enquête of via een ingehuurde specialist die dit onderzoek vorm geeft. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

SG Bodegraven verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

●       Wij dienen privacygevoelige informatie te verzamelen ten einde dienstverlening te kunnen faciliteren van zorg aan natuurlijke personen.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanzelfsprekend in overleg met u en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

SG Bodegraven verwerkt de navolgende algemene, bijzondere en gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van de zorgverlening, overige dienstverlening en/of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Tezamen zullen al deze verzamelde gegevens bijdragen aan een goede uitvoering van de zorg. In de bijlage I. treft u uitleg over de inhoud per type persoonsgegevens.

 

-         Voor- en achternaam

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Btw nummer

-         Persoonsgegevens van onze ingehuurde krachten

-         Overige persoonsgegevens via in correspondentie en telefonisch contact

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt SG Bodegraven omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

-       De grondslag van gegevensverwerking en verzamelen is gelegen in het volgende:

o  artikel 6, eerste lid, sub a t/m f van de AVG – persoonsgegevens worden verwerkt door een bedrijfsarts:

▪         De voornaamste grondslagen voor het WVS Bodengraven: de uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang het beschermen van vitale belangen van betrokkene of vervulling van een algemeen belang.

In deze wetgeving staat opgenomen dat het SG Bodengraven uitsluitend op basis van

●       wettelijke verplichting

●       uitvoering van een overeenkomst

●       verkregen toestemming van betrokkene(n)

●       gerechtvaardigd belang

Verzamelen en verwerken kan geschieden mondeling of schriftelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

SG Bodegraven deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere artsen, het (laten) uitvoeren van een onderzoek, behandelingen of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van SG Bodegraven.

Daarnaast kan SG Bodegraven persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

SG Bodengraven geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Indien SG Bodegraven gegevens met partijen (verwerkers) deelt, maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien u SG Bodengraven schriftelijk hiervoor machtigt, kunnen wij persoonsgegevens delen met derden zonder verwerkersovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

SG Bodegraven hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval SG Bodegraven gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal SG Bodegraven in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

SG Bodegraven bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

SG Bodegraven hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

●       Opslag van klantgegevens in onze database ( personalia, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) worden verwijderd na 10 jaar wanneer er geen activiteit is geweest. Wanneer er een product is aangeschaft door u, zullen wij de gegevens buiten dit bewaartermijn vasthouden voor eventuele toekomstige dienstverlening;

●       Overige persoonsgegevens die wij ontvangen via correspondentie en telefonisch contact worden verwijderd na 7 jaar;

●       De anonieme gegevens van het apparaat type, type internetbrowser en het surfgedrag op onze website worden verwijderd na 4 jaar.

 

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

●       recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);

●       recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);

●       recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

●       recht van verzet;

●       recht op dataportabiliteit ;

●       recht op vergetelheid;

●       recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;

●       recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij SG Bodegraven aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke verplichten van een bedrijfsarts en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

wijkmanager@sgbodegraven.nl

           Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een bewijs van identiteit in te zien. SG Bodegraven neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Aanpassing privacy statement

SG Bodegraven heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het BA Praktijk gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met wijkmanager@sgbodegraven.nl

 

 

Gebruik social media

Op de website(s) van SG Bodengraven zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. SG Bodegraven houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

SG Bodegraven houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door SG Bodegraven verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van SG Bodegraven te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van SG Bodegraven op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

 

De website van SG Bodegraven maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van SG Bodegraven geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. SG Bodegraven heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.